Kategorie

Poslední vydané číslo

Plastic Planet 1/2018

Odběr novinek [Newsletter]

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obchodní podmínky

Uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, jímž je společnost PlasticPlanet s.r.o. se sídlem Kodymova 2539/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 24683396, spisová značka: C 165821 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „Plastic Planet“) na straně jedné  a kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé.   

1. Objednávka

1.1. Kupující zadáním a potvrzením objednávky závazně vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí, i s podmínkami platby a dopravy a se všemi těmito dokumenty výslovně souhlasí v takové podobě, jakou měly v době podání objednávky. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí do tří hodin po jejím provedení po odeslání objednávky e-mailem (info@plasticplanet.cz). V opačném případě může Plastic Planet požadovat úhradu skutečně vzniklých nákladů, pokud již byla zásilka expedována.

1.2. Plastic Planet si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží bylo v mezičase vyprodáno a není reálná šance na jeho doplnění, nebo se cena výrazným způsobem zvýšila. Plastic Planet si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud Kupující v minulosti již neodebral objednané zboží, resp. opakovaně zboží bez závažného důvodu vrátil. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka v případě zrušení či odmítnutí objednávky převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

1.3. Všechny ceny zboží a služeb v obchodě Plastic Planet jsou smluvní a konečné, jsou uváděny včetně DPH (s jejím vyznačením) a veškerých dalších případných poplatků stanovených zákonem, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Zvlášť jsou uváděny poplatky za poštovné resp. dopravné či dobírečné, které se liší podle volby Kupujícího a jsou v stanovené výši součástí kupní ceny. Plastic Planet požaduje úplnou úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím.

1.4. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu Plastic Planet (dále jen „e-shop“);

 • e-mailem na adrese info@platicplanet.cz

 • telefonicky

1.5. Platba může být provedena převodem stanovené částky na bankovní účet resp. kartou debetní i kreditní VISA nebo MasterCard při použití platební brány na stránkách e-shopu. Je možno zasílat zboží i na dobírku – netýká se Slovenské republiky. Všechny zásilky jsou dodávány s dodacím listem, na požádání může obsahovat daňový doklad. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Plastic Planet.

1.6. Kupní smlouvu uzavírá Kupující  závazným potvrzením objednávky v elektronickém obchodě, kde nastaví všechny základní podmínky včetně způsobu úhrady a dopravy. Plastic Planet nenese odpovědnost za chyby při přenosu dat. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána, a je odpovědný za případné škody, které vzniknou uvedením chybné adresy. Zboží je dodáno na adresu uvedenou Kupujícím na objednávce.

1.7. Vznik kupní smlouvy potvrdí Plastic Planet konfirmačním e-mailem na uvedenou adresu, k němuž jsou přiloženy tyto obchodní podmínky a reklamační řád Plastic Planet. Takto vzniklou smlouvu je možno měnit nebo rušit pouze na základně dohody obou stran, resp. ze zákonných důvodů. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a případné spory ohledně kupní smlouvy jsou řešeny výhradně v souladu s právním řádem České republiky příslušnými soudy ČR. 

2. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž lze najít na konci této stránky.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Kodymova 2539/8, 158 00 Praha 5) či na adresu elektronické pošty prodávajícího: shop@plasticplanet.cz

2.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel má právo na vrácení finančních prostředků na dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.4. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

2.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2.2. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

2.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3. Dodací podmínky

3.1. Plastic Planet je výhradním vlastníkem prodávané věci až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím. Plastic Planet se zavazuje umožnit mu nabytí vlastnických práv dodáním zboží včetně příslušných dokladů. Povinnost dodání zboží je splněna ve chvíli, kdy Plastic Planet umožní Kupujícímu nakládat se zbožím, které je předmětem smlouvy, v místě plnění a tato možnost je Kupujícímu standardním postupem oznámena.

3.2. Plastic Planet se zavazuje dodat zboží v množství, kvalitě a provedení dle objednávky a ve standardním obalu, který zaručuje dostatečnou ochranu zboží v průběhu přepravy. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci, kdy Kupující je povinen v čase jak možná nejkratším zboží zkontrolovat. V případě zjištění závady je Kupující povinen bezodkladně Plastic Planet na tuto upozornit. Za závadu se považuje, pokud zboží nemá deklarované vlastnosti, nebo obsahuje vady v dokladech nutných pro užívání věci resp. se jedná o chybné plnění tj. jiné dodávku jiného zboží, nežli bylo stvrzeno objednávkou. Nebezpečí škody přechází na kupujícího také nepřevzetím věci, s níž mu již Plastic Planet umožnil nakládat.

3.3. Prodlením Kupujícího se zaplacením věci dle Kupní smlouvy vzniká Plastic Planet právo věc bez předchozího upozornění prodlévajícího prodat jinému zájemci, na což bude Kupující upozorněn. Totéž platí i v případě, že Kupujícímu byla poskytnuta přiměřená lhůta k převzetí zboží, on jí nevyužil a věc se vrátila zpět k Plastic Planet. V případě takového prodeje bude na účet Kupujícího vrácena zaplacená částka ponížená o náklady spojené s expedicí zboží dle platného ceníku. 

3.4. Plastic Planet provedením transakce přebírá odpovědnost, že dodávané zboží má vlastnosti, jaké jsou popsány v obchodní informaci na stránkách Plastic Planet a slouží k uvedenému účelu. Kupující může reklamovat závadu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, což neplatí pro:

a) věc prodanou za nižší cenu s ohledem na vadu, která ke snížení ceny vedla,

b) opotřebení věci v důsledku jejího běžného užívání,

c) pokud Kupující vadu sám způsobil.

3.5. V případě podstatné závady v plnění má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, odstranění vady opravou nebo dodáním chybějící součásti, resp. výměny vadné součásti, pokud to okolnosti umožňují nebo po dohodě na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že tento postup není možný, může Kupující odstoupit od smlouvy. Toto rozhodnutí musí Kupující učinit při oznámení vady závazným způsobem.

3.6. Při výměně vadného zboží vrátí Kupující na náklady Plastic Planet věc původně dodanou. Je-li závada v plnění svou povahou nepodstatná, má Kupující právo na odstranění vady, resp. na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud Kupující neoznámí vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při přiměřené kontrole zjistit, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Jedná-li se o skrytou vadu, může své právo uplatnit nejpozději do dvou let po převzetí věci. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimkou je takový případ, kdy ke změně stavu došlo v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, nebo použil-li Kupující věc ještě před objevením vady.   
Záruka v trvání 24 měsíců se týká zachování obvyklých vlastnosti při použití pro obvyklý účel. Nevztahuje se na ztrátu těchto vlastností nevhodným skladováním, chybným použitím apod.

3.7. Osobní odběr může být proveden pouze Kupujícím, který je schopen se prokázat platným dokladem o totožnosti.  

3.8. Na území České republiky je standardně doručováno zboží prostřednictvím České pošty – jednotlivé služby si klient vybírá při vytvoření objednávky a řídí se ceníkem Plastic Planet. Termínem odeslání je první pracovní den (s výjimkou pondělí) po provedení objednávky v případě zaslání na dobírku, první pracovní den po přijetí úhrady na účet Plastic Planet při platbě převodem.

3.9. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat v přítomnosti doručovatele stav zásilky, především neporušenost obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené zásilky. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, zbavuje tak Plastic Planet odpovědnosti za poškozený obsah zásilky.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Plastic Planet je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00064347. Plastic Planet považuje osobní údaje Kupujícího za informace důvěrné. Tyto údaje budou použity pouze k plnění smlouvy s Kupujícím a pro vzájemnou komunikaci, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou sdělení jména adresáta pro subjekt zajišťující doručení objednaného zboží. Kupujícím dobrovolným poskytnutím údajů za účelem naplnění kupní smlouvy a potvrzením těchto Obchodních podmínek dává souhlas s tím, aby tyto byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále využívány pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Plastic Planet (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms). To vše až do doby písemné žádosti o jejich vymazání, které je nutno zaslat na adresu Plastic Planet s.r.o. Kodymova 2539/8, 158 00 Praha 5.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30. dubna 2016. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí dalšími obecně závaznými právními úpravami. Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky, resp. Slovenské republiky. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Plastic Planet a příslušnými právními předpisy ČR a EU. Jako záruční list standardně slouží nákupní doklad.

5.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

Reklamační řád

Reklamace jsou vypořádány dle reklamačního řádu firmy Plastic Planet, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, a právního řádu platného v ČR. Kupující je povinen seznámit s oběma uvedenými dokumenty ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Jako doklad o záruce slouží standardně faktura, která je ke každému zakoupenému zboží vystavena a obsahuje zákonem požadované údaje pro uplatnění záruky. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím a je ze zákona 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou z důvodu poškození, předchozího používání, nekompletnosti, což je na dokladech u takového zboží výslovně uvedeno. Pokud tomu tak není, je považováno za věc novou, nepoškozenou a kompletní. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady, předchozího použití či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Podmínky uplatnění záruky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky, je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou z důvodu neúplnosti, resp. poškození obalu. Pokud takovou zásilku kupující od zástupce doručovací firmy převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Kopii protokolu o neúplné nebo poškozené zásilce je nutno zaslat poštou či e-mailem na adresu Plastic Planet. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě a Kupující zboží převzal bez splnění výše uvedených pravidel, nárok na uplatnění reklamace zaniká.

Pokud Kupující shledá na dodaném zboží závady, může je reklamovat zasláním na adresu sídla resp. provozovny Plastic Planet. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci vždy v původním obalu a výhradně po předchozí telefonické či písemné domluvě s Plastic Planet. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno proti jeho poškození v průběhu přepravy. Zásilka má obsahovat reklamované zboží kompletně včetně příslušenství, kopii nákupního dokladu a průvodní list, kde je popsána závada, proto kterou je zboží reklamováno. Plastic Planet rozhodne o reklamaci v zákonné lhůtě bez zbytečného odkladu a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího.

V případě nekompletní zásilky může Kupující uvědomit Plastic Planet, o jaké chybějící díly se jedná, a tyto budou Kupujícímu dodány.  

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku ani na jeho poškození nevhodným technologickým postupem, chybnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, či použitím pro jiné účely, než pro které je určen, a to i v případě, že tento neobvyklý způsob použití nebyl v návodu taxativně vyloučen.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: 

 • mechanickým poškozením zboží,

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

 • zanedbáním péče o zboží,

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 • zboží bylo poškozeno činností, která není obvyklou, přestože není výslovně zakázána v přiloženém návodu k použití

 

Zboží předané k reklamaci je zkoumáno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v dokumentu, který popisuje důvod reklamace a který je k výrobku Kupujícím přiložen) a nikoli na závady obecně. Plastic Planet má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Plastic Planet o reklamaci rozhodne bez zbytečného prodlení – u zcela jasných případů ihned, u komplikovanějších pak s ohledem na lhůtu potřebnou k odbornému přezkoumání reklamované vady. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady proběhne nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Plastic Planet při převzetí zboží do reklamačního řízení vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. Toto bude provedeno  elektronickou poštou resp. doporučeným dopisem, v případě osobního uplatnění reklamace bude vystaveno  potvrzení fyzicky na místě. Takový dokument vznikne i v případě, že na základě reklamačního řádu bude rozhodnuto o zamítnutí reklamace a budou uvedeny důvody, proč byla zamítnuta.

Kupující má právo na úhradu oprávněných nákladů spojených s uplatněním reklamace, zejména poštovného při odeslání reklamovaného zboží. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne, kdy byl Kupující na základě upozornění Plastic Planet povinen reklamovanou věc převzít, v případě zaslání reklamovaného zboží poštou se jedná o den, kdy byla zásilka prokazatelně Kupujícímu oznámena k převzetí přepravní firmou.   

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete na tomto odkaze:

http://www.plasticplanet.cz/img/cms/oznameni_o_odstoupeni_od_kupni_smlouvy.pdf


 

„Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@plasticplanet.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.“

 

„K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.“

 

„Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).“Více informací o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) naleznete na:

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR): https://adr.coi.cz/cs


Řešení sporů on-line (ODR):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS 

 


Používáním našeho e-shopu (prohlížením, nákupem, přihlášením) vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies ve Vašem zařízení. Přečíst více o cookies zde.